Объявление 

 

от 03.09.18 г.

В целях исполниния приказа  министра образзования и науки Республики Казахстан №355 от 27.07.2017 в Сарканский политехнический колледж учитывая Типовые правила организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования. Из числа заинтересованных лиц создаётся состав попечительского совета. Ссылаясь на главу 2 приказа министра образования и науки РК о порядке избрания и состава попечительского совета (Прказ МОН РК приложен на сайте колледжа в разделе Попечительский совет).

Администрация Сарканского политехнического колледжа

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 07.27.2017 ж. № 355 бұйрығын орындау мақсатында Саркан политехникалық колледжінде Қамқоршылық кеңесті ұйымдастырудың үлгі қағидаларын және оны білім беру мекемелерінде сайлау тәртібін ескере отырып, жүзеге асыру үшіін Қамқоршылық кеңестің құрамы мүдделі тұлғалардан құралады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің қамқоршылық кеңес мүшелерін сайлау және тағайындау тәртібі туралы бұйрығының 2-тарауына сілтеме жасай отырып, колледжде камқоршылық кеңесі құрылады (колледждің сайтында Қамқоршылар Кеңесінің бөлімінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы тіркелген).

Сарқан политехникалық колледж әкімшілігі